Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.

Nieruchomości zapisanej w Sądzie Rejonowym w Słupcy w Księdze Wieczystej nr KN1S/00032038/6, stanowiącej lokal mieszkalny nr 13, położony w Witkowie przy ul. Mickiewicza 5, o powierzchni użytkowej 46,40 m2 wraz z udziałem w wysokości 552/8514 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1931 o pow. 0,1328 ha. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego mieszkalnego, składa się z 5 pomieszczeń: dwóch pokoi o powierzchni 18,90 m2 i 10,60 m2, kuchni o pow. 8,90 m2, łazienki z toaletą o pow. 3,20 m2 i przedpokoju o pow. 4,80 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne z kotłowni osiedlowej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,80 m2.

Budynek, w którym położony jest lokal, to obiekt dwuklatkowy, wolnostojący, murowany, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, ocieplony styropianem, z dachem kopertowym drewnianym krytym blachodachówką.

Księga wieczysta gruntowa: nr KN1S/00032037/9

Cena wywoławcza wynosi 132.000,00 zł

Wadium wynosi 26.000,00 zł

Sprzedaż lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 106 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Działka, na której położony jest budynek wraz z lokalem mieszkalnym, będącym przedmiotem przetargu objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/287/01 Rady Miejskiej w Witkowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 36, poz. 1069 z dnia 6 marca 2002 r.) i oznaczona jest symbolem 13MW – teren zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg odbędzie się 16 lipca 2020 r o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 13 lipca 2020 r.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na licytację,
- dowód wpłaty wadium.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15,
tel. (61) 477 77 38.

10. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa tel. 61 477 77 38.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/Marian Gadziński

Szkic i opis lokalu mieszkalnego