XXIV sesja RM (24.02.2017)

Drukuj

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej w Witkowie na dzień 24 lutego 2017r. (piątek) o godz. 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta.

Porządek sesji:

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3.  Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4.  Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Witkowo.
 7.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku.
 9.  Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 157, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo.?
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
 14.  Zmiana uchwały Nr XXIV/242/2013 dot. dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 15.  Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
 16.  Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2016 rok.
 17.  Inne sprawy.
 18.  Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik
Jesteś tutaj Terminy posiedzeń Komisji RM XXIV sesja RM (24.02.2017)