Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Drukuj

Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać co miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Gminy Witkowo.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy, wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się na rachunek bankowy Gminy i Miasta Witkowo:

Bank Spółdzielczy w Witkowie
68 8538 0002 0000 0677 2000 0140
 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

- odpady komunalne będą zbierane i segregowane w systemie ?u źródła? w osobnych pojemnikach i workach, tzn. oddzielnie zmieszane odpady komunalne, tworzywa sztuczne, szkło i papier oraz w przypadku budynków wielorodzinnych, odpady komunalne ulegające biodegradacji

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

- wszystkie odpady komunalne będą zbierane łącznie do jednego pojemnika

9,00 zł od osoby na 1 miesiąc

14,00 zł od osoby na 1 miesiąc

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Drukuj

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) od 2015 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.).
  • Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3244).
  • Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3244)
  • Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3245).

Właściciele nieruchomości ponoszą roczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

130,00 zł

200,00 zł

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu i obejmują koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku za rok, którego opłata dotyczy.

Rachunek bankowy Gminy Witkowo, na który należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami: GBW Konin/BS Witkowo 68 8538 0002 0000 0677 2000 0140.

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Jesteś tutaj Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi