Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Drukuj

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 ? 2017, Gmina Witkowo wraz z pozostałymi 13 gminami: Gniezno (m), Czerniejewo (mw), Gniezno (w), Kiszkowo (w), Kłecko (mw), Łubowo (w), Niechanowo (w), Trzemeszno (mw), Kołaczkowo (w), Miłosław (mw), Nekla (mw), Pyzdry (mw), Września (mw), należy do Regionu VII gospodarki odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Podział regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim, źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 ? 2017

W Regionie VII od czerwca 2015 roku funkcjonuje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) w ramach Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Infrastruktura zakładu obejmuje:

a) sortownię odpadów ? segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie (przepustowość linii segregacji min. 56 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych w tym min. 5.000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie),

b) wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów jako zblokowana instalacja z sortownią zasadniczą (przepustowość linii segregacji min. 8 500 Mg/rok),

c) biostabilizację ? biologiczna stabilizacja/kompostowanie tlenowe frakcji organicznej i zielonej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych (przepustowość linii min. 28 000 Mg/rok),

d) demontaż odpadów wielkogabarytowych (przepustowość linii ok. 300 Mg/rok),

e) magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych oraz magazynowanie komponentów do produkcji paliwa zastępczego,

f) gromadzenie i przygotowanie do transportu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 50 Mg/rok,

g) składowisko odpadów - na nowo wybudowanej kwaterze nr II składowanie biostabilizatu (odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pozostałych z przetwarzania odpadów w ZZO).

Nieodzownym elementem ZZO ze względu na charakter i wielkość przedsięwzięcia jest stacja przeładunkowa w BARDO. Główne obiekty powstałe na terenie stacji przeładunkowej w Bardo to: plac kompostowania odpadów zielonych, budynek administracyjno-socjalny, myjnia kół pojazdów, waga samochodowa, wiata do rozładunku odpadów, boksy na odpady surowcowe, punkt gromadzenia odpadów problemowych, parking, zbiornik odcieków technologicznych.

Instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi Regionu VII są: sortownia odpadów w Bieganowie (gmina Kołaczkowo), składowiska odpadów w Chłądowie (gmina Witkowo), Lulkowie (gmina Gniezno), Miatach (gmina Trzemeszno) i Bardzie (gmina Września).

Jesteś tutaj Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych