Ogłoszenie

Drukuj

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka ? ?projekty aktów normatywnych?) został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/Marian Gadziński

ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI W KOTŁOWNIACH DOMOWYCH

Drukuj

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko naturalne i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe.

Więcej…

kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej albo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, w tym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, przyjętym Uchwałą Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 4029).

Więcej…

Strona 7 z 33

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia