Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) zmienił się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

 

NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI, OBEJMUJE WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Od 1 lipca 2013 r. zmieszane i segregowane odpady komunalne odbierane są z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy i Miasta Witkowo przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. 

Właściciel nieruchomości płaci opłatę na rzecz gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne.

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250).
  • Uchwała NrXVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
  • Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych opiera się na następujących zasadach:

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbierane są powstające w gospodarstwach domowych zmieszane odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło oraz dodatkowo odpady komunalne ulegające biodegradacji w przypadku budynków wielorodzinnych).

Odpady te bezpośrednio z terenu nieruchomości odbiera firma wybrana przez Gminę Witkowo w drodze przetargu.

 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów.

Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

Rodzaj gospodarstwa domowego

Ilość i pojemność pojemników na odpady

Rodzina jedno - i dwuosobowa

1 pojemnik o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l

Rodzina trzy -, cztero - i pięcioosobowa

2 pojemniki o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l albo 1 pojemnik o pojemności przynajmniej 240 l

Rodziny liczące powyżej pięciu osób

Ilość i wielkość pojemników na odpady zapewniającą zapotrzebowanie na odpady należy dostosować według norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

Budynki wielorodzinne

Ilość i wielkość pojemników na odpady zapewniającą zapotrzebowanie na odpady należy dostosować według norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

3. Wyłoniona w przetargu firma, w przypadku budynków jednorodzinnych, dostarczy właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów, 3 rodzaje worków do ich zbierania:

Rodzaj zabudowy

Rodzaj pojemników

Budynki jednorodzinne

Worki do zbiórki odpadów, w kolorach:

a) niebieski - przeznaczony na papier i tekturę,

b) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne,

c) biały - przeznaczony na szkło.

Budynki wielorodzinne

 

Pojemniki do zbiórki odpadów, w kolorach:

a) niebieski - na papier i tekturę,

b) żółty - na tworzywa sztuczne,

c) biały - na szkło bezbarwne,

d) zielony - na szkło kolorowe,

e) brązowy - na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

 

4. Zasady selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaj pojemnika

Odpady, które można wrzucać

Odpady, które zabrania się wrzucać

Worek lub pojemnik koloru niebieskiego na papier i tekturę

czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, ulotki, książki, czysty niezatłuszczony papier, kartony, tekturę falistą, torby i worki papierowe, zeszyty, itp

opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem

Worek lub pojemnik koloru żółtego na tworzywa sztuczne

butelki po napojach, opakowania z tworzyw sztucznych, folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, opakowania i butelki po olejach, smarach, opakowania po środkach chwasto - i owadobójczych

Worek lub pojemnik koloru białego i zielonego na szkło

szklane butelki po napojach, słoiki po przetworach, opakowania szklane

ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z zawartością, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe

 

Odpady opakowaniowe po żywności i inne przeznaczone do selektywnego zbierania, które uległy silnemu zabrudzeniu należy umyć przed złożeniem do pojemnika lub worka. Odpady opakowaniowe, np. butelki z tworzyw sztucznych, kartony po napojach i inne, dla których jest taka możliwość, należy zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika na odpady. Odpady selektywne zbierane w workach foliowych przed przekazaniem firmie odbierającej te odpady należy szczelnie zamknąć.

 

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów, trawników (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, odpady kuchenne) mogą być zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.

W przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych na własne potrzeby należy taką informację zgłosić do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo na odpowiednim formularzu wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Formularz informacji o prowadzeniu kompostowania dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu.

 

5. Na terenie Gminy Witkowo, w ramach nowego systemu, dodatkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.

Poza odbiorem przez firmę odpadów selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości, do PSZOK w Małachowie Wierzbiczany można bezpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów: Papier; Metal; Tworzywa sztuczne; Szkło; Odpady wielomateriałowe; Odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone; Przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia; Zużyte baterie i akumulatory; Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Meble i inne odpady wielkogabarytowe; Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów; Zużyte opony.

Osoba przekazująca odpady otrzyma potwierdzenie ich dostarczenia ze wskazaniem rodzaju odpadu i jego masy. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli stwierdzi, że są one ze sobą zmieszane lub są zmieszane z innymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany, gmina Witkowo. 

Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, który jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

6. Inne sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

a) Metale można przekazywać:

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie;

b) Przeterminowane lub niewykorzystane leki można przekazywać:

- do przychodni lub aptek uczestniczących w ich zbiórce,

- podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

c) Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych:

- należy przekazywać sprzedawcy wprowadzającemu te środki do obrotu w celu ich dalszego przekazania producentowi lub importerowi;

d) Zużyte baterie i akumulatory przenośne można przekazywać:

- do punktów ich sprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany baterii i akumulatorów przenośnych,

- do oznakowanych pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Witkowo (szkoły, sklepy, Urząd),

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać:

- do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży tego typu sprzętu,

- w ramach cyklicznych zbiórek organizowanych przez Gminę Witkowo na podstawie Porozumienia zawartego z Przedsiębiorcą prowadzącym zbiórkę i odzysk tych odpadów, terminy i miejsca zbiórki odpadów są ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Witkowo oraz na stronie internetowej Urzędu,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie;

f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

- można przekazywać podmiotom uprawnionym posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie;

g) Zużyte opony:

- należy przekazywać do punktów wymiany opon, warsztatów samochodowych oraz innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany opon.

 

7. Częstotliwości odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

Wieś

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

Wieś

Przynajmniej raz w tygodniu

b) papier, tworzywa sztuczne i szkło zbierane w sposób selektywny "u źródła":

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone przy budynkach wielorodzinnych:

Termin

Częstotliwość odbioru odpadów

Okres jesienno - zimowy

Przynajmniej raz w tygodniu

Okres wiosenno - letni

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

Zgodnie z zawartą umową na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenach wiejskich istnieje możliwość dodatkowego wywozu (poza jednym planowanym w miesiącu wywozem zgodnie z harmonogramem) zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ciągu danego miesiąca. W przypadku chęci skorzystania z takiego dodatkowego wywozu w ciągu miesiąca, należy zgłosić taką potrzebę pod nr tel. (61) 477 81 97. Wywóz zostanie uzgodniony indywidualnie z firmą odbierającą odpady.

ODPADY KOMUNALNE OKREŚLONE POWYŻEJ ODBIERANE SĄ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY.

 

8. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie zadeklarowanej należności na właściwy rachunek bankowy Gminy i Miasta Witkowo.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości określa ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, oświadcza o sposobie zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) i na tej podstawie samodzielnie wylicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji należy dołączyć wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 lub listownie na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji: 

Deklarację należy złożyć także w poniższych przypadkach, w terminie 14 dni:

a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

9. Właściciele nieruchomości ponoszą miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. EU L z 2008 roku, poz. 218, s. 14) mieszkańcem jest osoba, która w danym miejscu zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, a zatem osoba, dla której miejsce zamieszkania stanowi centrum życiowe.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

- odpady komunalne będą zbierane i segregowane w systemie ?u źródła? w osobnych pojemnikach i workach, tzn. oddzielnie zmieszane odpady komunalne, tworzywa sztuczne, szkło i papier oraz w przypadku budynków wielorodzinnych, odpady komunalne ulegające biodegradacji

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

- wszystkie odpady komunalne będą zbierane łącznie do jednego pojemnika

9,00 zł od osoby na 1 miesiąc

14,00 zł od osoby na 1 miesiąc

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać co miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Gminy Witkowo.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy, wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się na rachunek bankowy Gminy i Miasta Witkowo:

Bank Spółdzielczy w Witkowie
68 8538 0002 0000 0677 2000 0140

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Ponadto wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.

Jesteś tutaj Gospodarowanie odpadami