Regulamin utrzymania czystości i porządku

Drukuj

Regulamin utrzymania czystości i porządku Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przypomina, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, z późniejszymi zmianami:

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, m. in. poprzez:

 • wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów - zgodnie z zasadami ustalonymi w w/w uchwale,
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w uzasadnionych przypadkach wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
 • uprzątanie zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,
 • usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.
 • Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się:
 • raz na dwa tygodnie,
 • raz w miesiącu w przypadku braku w pojemnikach odpadów ulegających biodegradacji,
 • przynajmniej raz w miesiącu dla właścicieli działek letniskowych w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

 

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych i żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych. Zabrania się spalania odpadów w pojemnikach i koszach na odpady.


Zabrania się odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.


Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy przechowywać przez 5 lat.


Do pojemników do selektywnej zbiórki papieru i tektury zabrania się wrzucać:

 • opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
 • kalkę techniczną,
 • prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.


Do pojemników do selektywnej zbiórki szkła zabrania się wrzucać:

 • ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
 • lustra i szyby samochodowe,
 • szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
 • szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone).


Do pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (plastiki) zabrania się wrzucać:

 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
 • opakowania i butelki po olejach, smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
 • opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.
Jesteś tutaj Regulamin utrzymania czystości i porządku