wrpo_2010

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu

W dniu 15 lipca 2010 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?.

Termin finansowego zakończenia realizacji projektu miał miejsce 31 sierpnia 2010 r.

Zadanie obejmowało wykonanie między innymi następującego zakresu robót:

  • Przebudowę Alei Handlowej, Spacerowej, Gwieździstej, Jasnej, Promienistej, Słonecznej oraz alei parkingowych i wykonanie nowych alejek i placów z kostki betonowej wraz z krawężnikami oraz obrzeżami,
  • Obudowę płytkami schodów terenowych, prowadzących z Alei Spacerowej na wzniesienie wraz z wykonaniem nowych poręczy,
  • Rozebranie nawierzchni asfaltowej na boiskach sportowych i wykonanie sztucznych nawierzchni boisk do piłki nożnej, koszykówki i dwóch kortów tenisowych oraz wymiana istniejących ogrodzeń wokół boisk,
  • Rekultywacja plaży poprzez nawiezienie nowej warstwy piasku,
  • Remont mola polegający na zabezpieczeniu stabilności obiektu oraz wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej,
  • Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie plaży,
  • Wykonanie placów zabaw dla dzieci na terenie plaży oraz przy boiskach sportowych,
  • Ustawienie i montaż ławek,
  • Wymiana lamp oświetleniowych,
  • Ustawienie i montaż przebieralni typ D/M.


W dniu 2 września 2009r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu - Radosławem Krawczykowskim, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy - Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-035/09-00 o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego opiewała na kwotę 5 604 772,81 zł. Projekt przewidywał dofinansowanie zadania w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosił 2 986 149,43 zł.

Zadanie realizowane było w ramach 3 kontraktów. Ogłoszono 3 przetargi nieograniczone na realizację prac objętych projektem.

W dniu 4 stycznia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą pierwszej części zadania obejmującą rekultywację plaży i remont mola.

Wykonawcą tego zadania było konsorcjum TOM-POL Tomasz Tomaszewski i Zakładem Budowlanym Józef Tomaszewski z Kramska. Wartość tego zakresu prac to kwota 952 777,68 zł brutto.

Po zakończeniu kolejnej procedury przetargowej w dniu 22 stycznia br. podpisano umową na wykonanie przebudowy schodów terenowych, utwardzenie nawierzchni alejek oraz elementów małej architektury. Wykonawcą tej części zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Leszek Stachowiak ze Starczanowa. Całkowita wartość tej części zadania wynosiła 1 711 320,62 zł brutto.

Trzeci etap realizacji inwestycji obejmował przebudowę boisk sportowych i  placów zabaw. Wykonawcą tego zadania było konsorcjum przedsiębiorców: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. j. z  miejscowości Rudki oraz HEMET Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Umowa z  wykonawcą została podpisana w dniu 12 kwietnia 2010 r. Wartość wykonanych prac wynosiła 968 384,85 zł brutto.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wyniosła 3 604 309,88 zł. Dofinansowanie unijne stanowiło 65% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosiło 1 920 329,02 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 683 980,86 zł. pochodziła ze środków własnych gminy.

Wynikiem realizacji projektu jest przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem projektu będzie zwiększenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu