wrpo_2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 30 kwietnia 2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?.

Po zakończonej ocenie strategicznej, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania.

W dniu 2 września 2009r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu ? Radosławem Krawczykowskim, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy ? Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-035/09-00 o dofinansowanie projektu pt. ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 5 604 772,81 zł. Projekt przewiduje dofinansowanie zadania w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 2 986 149,43 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 3 kontraktów.

Projekt obejmuje wykonanie między innymi następującego zakresu robót:

  • Przebudowę Alei Handlowej, Spacerowej, Gwieździstej, Jasnej, Promienistej, Słonecznej oraz alei parkingowych i wykonanie nowych alejek i placów z kostki betonowej wraz z krawężnikami oraz obrzeżami,
  • Odbudowę płytkami schodów terenowych, prowadzących z Alei Spacerowej na wzniesienie wraz z wykonaniem nowych poręczy,
  • Rozebranie nawierzchni asfaltowej na boiskach sportowych i wykonanie sztucznych nawierzchni boisk do piłki nożnej, koszykówki i dwóch kortów tenisowych oraz wymiana istniejących ogrodzeń wokół boisk,
  • Rekultywacja plaży poprzez nawiezienie nowej warstwy piasku,
  • Remont mola polegający na zabezpieczeniu stabilności obiektu oraz wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej,
  • Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie plaży,
  • Wykonanie placów zabaw dla dzieci na terenie plaży oraz przy boiskach sportowych,
  • Ustawienie i montaż ławek,
  • Wymiana lamp oświetleniowych,
  • Ustawienie i montaż przebieralni typ D/M.


Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem projektu będzie zwiększenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 15 czerwca 2010r., termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 30 czerwca 2010r.

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie pełni ważną rolę w gospodarce gminy oraz życiu mieszkańców. Dzięki realizacji tej inwestycji wzrośnie znacznie udział turystyki w gospodarce gminy, podniesie się atrakcyjność turystyczna regionu, zdynamizowaniu ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej, intensyfikacji ulegnie ruch turystyczny.

 Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - Podpisanie umowy o dofinansowanie