Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka –„projekty aktów normatywnych”) został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Program współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi

Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na  załączonym  formularzu konsultacyjnym do  tut. Urzędu w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku lub na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 15 listopada 2019 roku o godz. 13.00 w Sali Nr 1 Urzędu Gminy Witkowo.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński