W dniu dzisiejszym w sali widowiskowej w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo. Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Janusz Tomczak, a Sekretarzem Tomasz Wędzikowski. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej Witkowo za rok 2020 złożył Ryszard Nowakowski - Prezes GSW Witkowo. Informację z wykonania planu konserwacji i budżetu GSW Witkowo za 2020 rok przedstawiła Krystyna Rogowska – Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał Krzysztof Wiącek.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo

Następnie Delegaci GSW Witkowo udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2020.

Delegaci ustalili także składkę członkowską na 2021 rok w wysokości 24,00 zł na rzecz Gminnej Spółki Wodnej od rolników - od 1 ha gruntów zmeliorowanych powierzchni gruntów rolnych w formie zobowiązania pieniężnego oraz w wysokości 7,00 zł udziału własnego od 1 ha zmeliorowanego.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo

W trakcie Zgromadzenia Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński omówił aktualną sytuację na terenie gminy w zakresie realizacji inwestycji i budżetu.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo