29 grudnia br. odbyła się kolejna, XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - transmisja Zoom

Rada podjęła następujące uchwały:

 • uchwałę Nr XXV/195/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok,
 • uchwałę Nr XXV/196/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2025,
 • uchwałę Nr XXV/197/2020 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Witkowo,
 • uchwałę Nr XXV/198/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • uchwałę Nr XXV/199/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • uchwałę Nr XXV/200/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Witkowie,
 • uchwałę Nr XXV/201/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 14/9, 17/3, 17/4, 17/5 obręb Małachowo Wierzbiczany i 2081, 2088/2 obręb Witkowo,
 • uchwałę Nr XXV/202/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/169/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 545/2 w Witkowie, przy ulicy Wrzesińskiej,
 • uchwałę Nr XXV/203/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II w mieście Witkowo,
 • uchwałę Nr XXV/204/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027,
 • uchwałę Nr XXV/205/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,
 • uchwałę Nr XXV/206/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021 – 2029,
 • uchwałę Nr XXV/207/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,
 • uchwałę Nr XXV/208/2020 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.