w img 7088

26 listopada br. odbyła się kolejna, XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Na wstępie Rada wysłuchała informacji Burmistrza o realizacji uchwał podjętych w okresie od listopada 2019 roku do 21 października 2020 roku, oraz informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.

Rada Miejska w Witkowie podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXIV/179/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XXIV/180/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XXIV/181/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku;

- uchwałę Nr XXIV/182/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- uchwałę Nr XXIV/183/2020 w sprawie opłaty targowej;

- uchwałę Nr XXIV/184/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- uchwałę Nr XXIV/185/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1214, z 2018 r. poz. 1924, z 2019 r. poz. 2320);

- uchwałę Nr XXIV/186/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli;

- uchwałę Nr XXIV/187/2020 w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

- uchwałę Nr XXIV/188/2020 w sprawie rozwiązania Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

- uchwałę Nr XXIV/189/2020 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

- uchwałę Nr XXIV/190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie, na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;

- uchwałę Nr XXIV/191/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży;

- uchwałę Nr XXIV/192/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

- uchwałę Nr XXIV/193/2020 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XXIV/194/2020 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok.

Na tym sesję zakończono.