Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok - Głosowanie

 

Propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane pozytywnie, według ustalonej kolejności:

 

 1. „Sportowo, rekreacyjnie i funkcjonalnie”

Projekt obejmuje zakup elementów małej architektury oraz wyposażenia dla 5 sołectw z terenu naszej gminy. W Ćwierdzinie, Kamionce, Skorzęcinie i Sokołowie planowany jest zakup altanek rekreacyjnych, grilli i urządzeń fitness. W Ostrowitem Prymasowskim planowany jest zakup namiotu, stołów cateringowych i ławek, z których korzystać będą także mieszkańcy pozostałych sołectw oraz zmywarki, warnika i piłek do gry w piłkę nożną. Szacunkowy koszt tego projektu to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Tężnia solankowa”

Projekt obejmuje urządzenie tężni solankowej i stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. Instalacja tężni będzie się składała z trzech podstawowych elementów:

- instalacji hydraulicznej,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji uzdatniania i dezynfekcji. Planowana lokalizacja tężni to teren przy ul. Słonecznej, w sąsiedztwie stawku „Kubuś”, a szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Tor rowerowy typu DIRT PARK”

Projekt obejmuje zaplanowanie, zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie toru rowerowego, umożliwiającego wykonywanie ewolucji rowerowych na terenie „Strzelnicy” przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie. Szacunkowy koszt tego zadania to kwot ok. 80 000,00 zł.

 1. „Rekreacja i bezpieczeństwo na wsi”

Projekt składa się z dwóch części: rekreacyjnej i części dotyczącej bezpieczeństwa. Część rekreacyjna obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i altany drewnianej dla sołectwa Strzyżewo Witkowskie, zakup i montaż stołu do tenisa lub urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkochwytów i ławek ogrodowych dla sołectwa Jaworowo oraz modernizację boiska sportowego w Mąkownicy.

Część dotycząca bezpieczeństwa dotyczy zakupu i montażu solarnych lamp ledowych oraz opłotowania placu zabaw w Ruchocinie, opłotowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy i w Mielżynie oraz utworzenie miejsc postojowych przy cmentarzu w Mielżynie. Koszt tego projektu to ok. 100 000,00 zł.

 1. „Rozbudowa skateparku. Budowa boiska do streetballa oraz toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach”

Projekt obejmuje doposażenie skateparku, montaż kolejnych przeszkód, budowę boiska do koszykówki ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 14 x 15 m wraz z ogrodzeniem z siatki piłkochwytowej oraz budowę toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach, o szerokości 2,0 m i długości 100,0 m. Koszt tego zakresu prac to również kwota 100 000,00 zł.

 1. „Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza w Witkowie”

Projekt obejmuje doposażenie terenu Ogródka Jordanowskiego w Witkowie, przy ul. Mickiewicza. W ramach planowanych robót zastanie wykonany następujący zakres prac:

- wymiana lamp oświetleniowych,

- zainstalowanie monitoringu,

- montaż urządzenia sprawnościowego dla dzieci,

- zainstalowanie urządzeń street workout. Koszt planowanych prac to ok. 100 000,00 zł.

 

Budżetu Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

 

Głosowanie

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na dzień rozpoczęcia głosowania stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.

Każdy stały mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Oddanie głosu odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo.

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 23 września do 8 października 2019 r.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych pozytywnie zadań.

Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.

W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.

Głosować na projekty można od 23 września do 8 października 2019 r. na specjalnej Karcie do głosowania, w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

 • Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,
 • Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
 • Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
 • Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

b. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok www.witkowo.pl/budzet-obywatelski.

Karty do glosowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Liczenie głosów przeprowadzi Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdą propozycję zadania.

Do realizacji będą przeznaczone te zadania, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z listy, a brakująca kwota nie przekroczy 50% wartości wskazanego zadania, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zwiększy planowaną kwotę Budżetu Obywatelskiego o tą wartość. Ustalenie wartości i wpisanie kolejnego zadania nastąpi po finansowej analizie pierwszego zadania.

Komisja sporządzi protokół, a informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo oraz w Biuletynie Informacyjnym „Witkowskie Wiadomości Samorządowe.”

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok można znaleźć na stronie internetowej www.witkowo.pl.